การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก โดย e-insuran.com

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยจากความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติงาน หรือจากการใช้อาคารสถานที่ ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก   โดยอุบัติเหตุ หรือจากความประมาทเลินเล่อ ซึ่งกฎหมายระบุให้เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของอาคารสถานที่ จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกละเมิด บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย สำหรับจำนวนเงินที่ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ต่อการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยของร่างกาย และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลใดๆ รวมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

1. ความคุ้มครองมาตรฐาน

1.1 ความรับผิดตามกฎหมายจากการใช้สถานที่
1.2 ความรับผิดตามกฎหมายจากการปฏิบัติงาน


2. ความคุ้มครองเพิ่มเติม LIFT, CAR PARK, FOOD&DRINKS …... (แล้วแต่ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย)

 

จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยให้ความคุ้มครอง


1. ความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย สำหรับ

1.1 การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย
1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์

2.1 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัย
ต้องชดใช้ให้กับผู้เรียกร้อง

2.2 ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปด้วยความยินยอมเป็น    ลายลักษณ์อักษรจากผู้รับประกันภัย

 

เหตุผลของการกำหนดข้อยกเว้น ในการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

1. เพื่อหลีกเลี่ยงความคุ้มครองซ้ำซ้อน กับการประกันภัยอื่น
2. เป็นภัยที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้านในการพิจารณารับประกันภัย
3. เป็นมหันตภัย
4. เป็นภัยที่ไม่สามารถรับประกันภัยได้
5. เป็นการจำกัดความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัย

  

ข้อยกเว้น

1. ความรับผิดส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
2. ความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษา ซึ่งมิใช่ศาลไทย หรือที่เกิดจากศาลไทย แต่เพื่อบังคับคดีให้ตัดสินนอกอาณาเขตราชอาณาจักรไทย
3. ความรับผิดซึ่งเกิดจากการเป็นเจ้าของ การครอบครอง การดูแล ควบคุม การใช้ หรือการให้สัญญา หรือการชี้แนะโดยผู้เอาประกันภัย หรือในนามผู้เอาประกันภัย สำหรับยานพาหนะทุกชนิดที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
4. ความรับผิดใดๆ ซึ่งเกิดจาก หรือสืบเนื่องจาก

4.1 การที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของ ครอบครองหรือใช้ หรือบำรุงรักษา เครื่องชัก รอก ปั้นจั่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน หม้อน้ำที่ใช้กำลงไอน้ำ หรือภาชนะอัดความดัน ไอน้ำ ท่าเทียบเรือ สะพานเทียบเรือ เว้นแต่จะระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้หัวข้อ “เครื่องจักรกล”
4.2 งานก่อสร้าง งานต่อเติม หรือรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ
4.3 สินค้าหรือสิ่งของใดๆ ซึ่งผลิต ขาย จัดหา ซ่อมแซม บริการ หรือดำเนินการโดยผู้เอาประกันภัย หรือทำการแทนผู้เอาประกันภัย

5. ความรับผิด ไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก น้ำท่วม น้ำสกปรก กากเคมี ฝุ่น ควัน ก๊าซพิษของเหลวหรือของแข็งที่เป็น พิษ หรือมลภาวะใดๆ
6. ความรับผิดใดๆ อันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากหรือเป็นผลมาจากแผ่นดินทรุด ความสั่นสะเทือน หรือเคลื่อนย้ายสิ่งค้ำจุน หรือทำให้สิ่งค้ำจุนอ่อนกำลังลง
7. ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
8. ความรับผิดซึ่งเกิดจาก

8.1 คำแนะนำ หรือบริการทางเทคนิค หรือวิชาชีพใดๆ โดยผู้เอาประกันภัย หรือผู้ที่ทำการแทนผู้เอาประกันภัย
8.2 การที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ทำการแทนผู้เอาประกันภัยให้การรักษา เว้นแต่การปฐมพยาบาล

9. การปรับทางแพ่ง อาญา หรือโดยสัญญา
10. ความรับผิดไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรง หรือโดยอ้อมจาก

10.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม หรือสงครามกลางเมือง
10.2 การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การกระทำของขบวนการโจรก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศกฎอัยการศึก
10.3 การริบ ยึด เกณฑ์ ทำลาย หรือทำความเสียหายทรัพย์สินใดโดยคำสั่งรัฐบาลโดยนิตินัย หรือพฤตินัย หรือของเจ้าหน้าที่ราชการ เทศบาล หรือเจ้าหน้าที่ประจำท้องถิ่นในราชอาณาจักร หรือในเขตที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่
10.4   อาวุธนิวเคลียร์
10.5   การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ

 

 

 

หน้าหลัก | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัยขนส่ง | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยเบ็ดเตล็ด | สอบถามปัญหา | ติดต่อเรา

Index motor fire miscellaneous marine contact_us board youtube link facebook