เรียนรู้ประกันภัย กับ   e-insuran.com

        เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่า การประกันภัยมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นอย่างมาก  แต่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจนี้ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการมักจะถูกมองว่ากระทำการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบต่อผู้รับบริการอยู่เสมอ  ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความถูกต้อง  เราจึงขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการประกันภัย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมให้มากที่สุด เพื่อจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการให้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งความดีงามของการประกันภัยต่อไป
       e-insuran.com นอกจากจะให้ความรู้แล้ว ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ให้ท่านได้ โดยเราจะยึดมั่นในหลักการและคำขวัญ "ใส่ใจดูแล   แก้ไขปัญหา   ที่ปรึกษายามเกิดภัย"

 

 

 

 

*** หลักสูตรนักขายประกันรถยนต์มืออาชีพ ***

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต

 

Http://www.free-counter-plus.com

หน้าหลัก | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัยขนส่ง | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยเบ็ดเตล็ด | สอบถามปัญหา | ติดต่อเรา

Index motor fire miscellaneous marine contact_us board youtube link facebook