การประกันภัยขนส่ง/ทางทะเล (Marine Insurance) โดย e-insuran.com


ความคุ้มครองตามกรมธรรม์มาตรฐาน


การประกันภัยทางทะเลแบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3  ประเภทได้แก่ 


1.  INSTITUTE CARGO CLAUSES (C) ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก


-  อัคคีภัย  หรือการระเบิด 
-  เรือจม เกยตื้น  เรือล่ม เรือโดนกัน 
-  รถพลิกคว่ำ รถชนกัน รถไฟตกราง 
-  การชนกันของเรือกับวัตถุใดๆ ที่ไม่ใช่น้ำ 
-  การขนสินค้าลงที่ท่าเรือระหว่างทางซึ่งเรือใช้หลบภัย การสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจาก 
-  การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 
-  การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย 

 


2.  INSTITUTE CARGO CLAUSES (B)  ให้ความคุ้มครองการสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามเงื่อนไขของ 


-  INSTITUTE CARGO CLAUSES (C)
-  แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า 
การสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เกิดจาก 
-  การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป 
-  การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย หรือสินค้าที่ถูกคลื่นซัดตกทะเล 
-  สินค้าเสียหายเนื่องจากน้ำทะเลหรือน้ำในแม่น้ำไหลเข้าสู่ระวางเรือหรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์  หรือน้ำในแม่น้ำ  ท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า 
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นในขณะที่ขนขึ้นหรือลงจากเรือ   หรือระหว่างถ่ายสำสับเปลี่ยนเรือ

 

 
3.   INSTITUTE CARGO CLAUSES (A) ให้ความคุ้มครอง ในลักษณะของการเสี่ยงภัยทุกชนิด (ALL RISKS) สำหรับการสูญเสียหรือการเสียหายของทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเหตุใดๆ ที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้น

 

 

ข้อยกเว้นทั่วไป ( ใช้กับเงื่อนไขมาตรฐาน ทั้ง 3 ประเภท )


- ความเสียหายใดๆ จากการกระทำโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย
- การรั่วซึมปกติ ปริมาณหรือน้ำหนักขาดหายโดยปกติ หรือ การสึกหรอ สึกกร่อนตามปกติของวัตถุแห่งการประกันภัย
- ความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อหรือการจัดเตรียมวัตถุแห่งการประกันภัยที่ไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะสินค้า คำว่า “ การบรรจุหีบห่อ “ ให้หมายความรวมถึงการจัดวางในตู้ลำเลียง หรือ ตู้ยก ในกรณีที่การจัดวางนั้นกระทำก่อนที่จะเริ่มความคุ้มครอง
- ความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายอันมีเหตุจากข้อเสียในตัวเองหรือลักษณะอันเป็นธรรมชาติของวัตถุแห่งการประกันภัยเอง
- ความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเกิดจากการล้มละลาย การไม่สามารถชำระหนี้ของผู้ทำการเดินเรือ ผู้เหมาเรือ ผู้จัดการเรือ หรือ เจ้าของเรือ
- ความเสียหายใดๆ จากการใช้อาวุธสงครามที่เกี่ยวกับการแตกประจุของอะตอม หรือ นิวเคลียร์ หรือ กัมมันตภาพรังสี
- การทำความเสียหายโดยเจตนา หรือการทำลายโดยเจตนาต่อวัตถุแห่งการประกันภัย โดยการกระทำอันผิดกฎหมายโดยบุคคลใดก็ตาม
- ความไม่สมบูรณ์ของเรือ  และความไม่พร้อมออกเดินทะเล หรือ ยานพาหนะที่ไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมที่จะใช้บรรทุกสินค้า
- ภัยสงคราม  การนัดหยุดงาน จลาจล และการก่อความไม่สงบ


หมายเหตุ  :  ภัยสงคราม และการนัดหยุดงาน จลาจล หรือการก่อความไม่สงบ สามารถขอซื้อขยายความคุ้มครองได้

 

 

หน้าหลัก | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัยขนส่ง | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยเบ็ดเตล็ด | สอบถามปัญหา | ติดต่อเรา

Index motor fire miscellaneous marine contact_us board youtube link facebook