การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) โดย e-insuran.com

            การประกันภัยเบ็ดเตล็ด หมายถึง  การประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ  ที่มิได้จัดเข้าอยู่ในการประกันภัย ประเภทต่างๆ  ดังนี้
 
            1. การประกันภัยรถยนต์  
            2. การประกันภัยอัคคีภัย  และ
            3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

            ลักษณะของการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

            1. เป็นการแยกเอาการประกันภัยชนิดต่างๆ ที่มีความคุ้มครองแตกต่างกัน ตามลักษณะของทรัพย์สิน ความคุ้มครอง โดย การแบ่งประเภทของกรมธรรม์ มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นความเสี่ยงภัย ตามเจตนารมณ์ที่เอาประกันภัย  

            2. แบบของกรมธรรม์ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐาน  เหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

            3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกันภัยให้ผู้รับประกันภัยทราบเพราะความคุ้มครองบางชนิดมีความเสี่ยงภัยต่อภัยทางศีลธรรม (MORAL  HAZARD)  

สำหรับการประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีกรมธรรม์หลายชนิด ที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับความต้องการของตน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด หรือประเภทการประกันภัย ที่จะสามารถให้ความคุ้มครองชีวิต หรือให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน ตลอดจนกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างกรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  เช่น
  

        

การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PERSONAL ACCIDENT INSURANCE) 

การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (TRAVEL ACCIDENT INSURANCE)

การประกันภัยโจรกรรม (BURGLARY INSURANCE) 

การประกันภัยสำหรับเงิน (MONEY INSURANCE)

การประกันภัยกระจก (PLATE GLASS INSURANCE) 

การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (PUBLIC LIABILITY INSURANCE) 

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (INDUSTRIAL ALL RISKS INSURANCE)

การประกันภัยงานวิศวกรรมโยธา (CIVIL ENGINEERING INSURANCE)

การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (CONTRACT WORKS INSURANCE)

การประกันภัยเครื่องจักร เครื่องมือ ของผู้รับเหมา (CONTRACTOR'S PLANT AND MACHINERY INSURANCE)

การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ (ELECTRONIC EQUIPMENT INSURANCE)

การประกันภัยเครื่องจักร (MACHINERY BREAKDOWN INSURANCE) 

การประกันภัยเครื่องกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดัน (BOILER AND PRESSURE VESSEL) 

การประกันภัยความซื่อสัตย์ (FIDELITY INSURANCE) 

การประกันภัยสุขภาพหมู่ (GROUP HEALTH INSURANCE) 

การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ (GOLFER INSURANCE)

การประกันภัยสิทธิการเช่า (LEASE HOLD INSURANCE)

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเครื่องจักรเสียหาย (MACHINERY LOSS OF PROFIT INSURANCE) 

การประกันภัยป้ายโฆษณา (NEON SIGN INSURANCE) 

การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน (WORKMEN COMPENSATION INSURANCE) 

 

            นอกเหนือจากชนิดของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ดังกล่าวแล้ว หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะให้คุ้มครองภัยแบบพิเศษอื่นๆ ก็สามารถติดต่อกับบริษัทประกันภัย ได้โดยตรง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดชนิดต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว สามารถจัดแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

1. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล
2. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์
3. การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4. การประกันภัยวิศวกรรม

 

หน้าหลัก | ประกันภัยรถยนต์ | ประกันภัยขนส่ง | ประกันอัคคีภัย | ประกันภัยเบ็ดเตล็ด | สอบถามปัญหา | ติดต่อเรา

Index motor fire miscellaneous marine contact_us board youtube link facebook